1. Home
  2. Conditii generale de licitatie si vanzare

Conditii generale de licitatie si vanzare

Condiții generale de licitație și vânzare ale societății Mons Mellis SRL cu sediul în Hărman, str. Mihai Viteazul 377 A, RO 30803117, J08/1452/2012 și ale entităților sale juridice afiliate sau nu, prezente și viitoare

Articolul 1: Definiții

Următoarele definiții sunt operate în scopul acestor condiții generale de vânzare și licitație:

a. Oferta: O oferta primită prin intermediul siteului Bidex.ro pentru cumpărarea unuia sau mai multor echipamente;

b. Bidex, Bidex.ro este marcă înregistrată și platformă de licitații online gestionate de Mons Mellis SRL cu sediul în Hărman, str. Mihai Viteazul 377 A, RO 30803117, J08/1452/2012 și ale entităților sale juridice afiliate sau nu, prezente și viitoare și/sau entitatea sa afiliată (juridică) care declară că aceste condiții sunt aplicabile;

c. Cumpărător: persoana juridică care participă la o licitație sau care a trimis o ofertă;

d. Casă de insolvență: Lichidator desemnat de instanța de judecată și căruia i s-a acordat controlul și dreptul de dispoziție asupra unui bun, echipament, imobil, etc

e. Ofertă: O sumă oferită de un cumpărător pentru un echipament  sau o combinație de echipamente, fie în scris, fie prin intermediul site-ului Bidex.ro, fără a include costurile licitației și TVA.

f. Formular: formularul menționat la articolul 2.2 din prezentele condiții;

g. Echipament: unul sau mai multe echipamente scoase la licitație. Imobil - unul sau mai multe echipamente scoase la licitație

h. Suma achiziției este dată de valoarea celei mai mari oferte plus următoarele sume: comisionul Bidex.ro și valoarea tva plătibil de cumpărător (19 %)

i. Costuri de licitație: 9% din valoarea echipamentului sau lotului de echipamente, la care se adaugă valoarea TVA

k. Date cu caracter personal: Datele cu caracter personal oferite de un cumpărător la înregistrare, în scopul de a putea licita ca un cumpărător la o licitație

l. Alocare: declarația expresă a Bidex.ro, în numele unui Vânzător către Cumpărător, care să ateste că articolul poate fi achiziționat prin plata sumei de achiziție din Licitație. Alocarea poate avea loc prin trimiterea unei facturi pro formă sau a unei facturi fiscale; 

m. Licitație: vânzarea publică a unuia sau mai multor echipamente,  indiferent dacă este sau nu în contextul unei vânzări forțate a unei case de insolvență;

n. Site-ul de licitație este site-ul Bidex.ro prin care Mons Mellis organizează serviciul de licitație;

o. Furnizor: persoana fizică sau juridică care a cerut Bidex.ro să vândă sau să scoată la licitație unul sau mai multe echipamente

p. Condiții: condiții generale de licitație și de vânzare

Articolul 2: Domeniul de aplicare

2.1 Aceste Condiții se aplică tuturor actiunilor intreprinse prin intermediul Bidex.ro, tuturor ofertelor, tuturor înregistrărilor

2.2 Bifarea câmpului Sunt de acord cu Termeni și condiții reprezintă acceptarea prezentelor condiții, tuturor contractelor (de vânzare și/sau de cumpărare) încheiate, precum și activităților conexe atât de natură pregătitoare, cât și de punere în aplicare și fac parte integrantă din acestea. Părțile se pot abate de la aceste condiții numai în scris. Cumpărătorul recunoaște că este familiarizat cu acești Termeni și Condiții și este de acord cu acești Termeni și Condiții.

2.3 Pe lângă aceste condiții, Bidex.ro poate aplica condiții speciale. În cazul în care și în măsura în care condițiile speciale ale Bidex.ro sunt contrare prezentelor condiții, dispozițiile condițiilor speciale vor avea prioritate.

2.4 Bidex.ro își rezervă dreptul de a modifica aceste Condiții în orice moment. În cazul în care aceste Condiții sunt modificate, versiunea modificată se aplică fiecărei licitații organizate sau care urmează să fie organizată și/sau oricărui acord încheiat după ce Condițiile sunt plasate pe site-ul web al licitației.

Articolul 3: Condițiile de participare la o licitație

3.1  Cumpărătorii trebuie să aibă competența sau să fie împuterniciți de persoanele competente să efectueze tranzacții juridice. Înainte de începerea licitației, Cumpărătorul trebuie să fie înregistrat pe siteul Bidex.ro Prin completarea formularului de înscriere, Cumpărătorul acordă Bidex.ro permisiunea expresă de a utiliza datele sale personale în conformitate cu prevederile articolului 4.

3.2 Cumpărătorul se asigură că informațiile furnizate de el pe Formular sunt complete, corecte și veridice și garantează corectitudinea și caracterul complet al informațiilor furnizate. În cazul oricărei modificări a informațiilor astfel furnizate, Cumpărătorul notifică imediat Bidex.ro în scris.

3.3 Garanția de participare la licitație. Pentru a putea participa la oricare din licitațiile de pe siteul Bidex.ro solicităm plata unei garanții de participare la licitație care diferă de la echipament la echipament, în funcție de valoarea acestora. Această reținere de sumă de pe cardul Cumpărătorului se face o singură dată pentru fiecare licitație. Dacă Cumpărătorul a fost depășit de un alt cumpărător prin plasarea unei oferte mai mari, acesta își poate debloca singur garanția din secțiunea Contul meu suma blocată pentru respectiva licitație. Atenție! atâta timp cât Cumpărătorul are cea mai mare ofertă, nu poate debloca garanția, aceasta constituindu-se în plată parțială a bunului. Cumpărătorul va dovedi, prin plata garanției de participare că este demn de credit.

3.4 Numele de utilizator și parola utilizate de Cumpărător pentru o licitație sunt strict personale și nu pot fi transferate unor terțe părți de către acesta. În cazul în care Cumpărătorul este îngrijorat de faptul că parola sa este cunoscută de altcineva, Cumpărătorul  va notifica Bidex.ro despre acest lucru fără întârziere și va autoriza Bidex.ro să blocheze accesul la o licitație folosind această parolă. Cumpărătorul își va modifica de îndată parola. Cumpărătorul va rămâne întotdeauna răspunzător pentru toate actele care au loc la o licitație, chiar și în cazul abuzului de parolă și/sau nume de utilizator, iar Cumpărătorul  va despăgubi Bidex.ro la prima cerere pentru toate daunele care decurg din abuzul și/sau utilizarea parolei și/sau a numelui de utilizator. Bidex.ro are dreptul în orice moment să anuleze ofertele care au fost depuse prin utilizarea parolei și a numelui de utilizator al Cumpărătorului.

3.5 Prin înregistrarea în modul prevăzut la articolul 3.1, Cumpărătorul  are acces la toate licitațiile și dreptul de a licita în cadrul acestora. Bidex.ro își rezervă dreptul de a refuza dreptul de a refuza înregistrarea și implicit dreptul de participare la licitații. Totodată, ne rezervăm dreptul de reziliere unilaterală a prezentei convenții.

Articolul 4: Declarație de confidențialitate

4.1 Bidex.ro va utiliza datele cu caracter personal ale cumpărătorilor în conformitate cu prevederile Declarației de confidențialitate de pe site-ul său. Cumpărătorii pot vedea cele mai recente modificări ale Declarației de confidențialitate în timpul fiecărei vizite pe site-ul web al licitației.

Articolul 5: Procedura de licitație

5.1 Pregătirea și punerea în aplicare a licitațiilor vor fi stabilite exclusiv de Bidex.ro. Aceasta implică, printre altele, că Bidex.ro va determina cursul evenimentelor anterioare și în timpul licitației și este împuternicită, fără a oferi motive, pentru a permite sau a refuza accesul persoanelor la Licitație, pentru a le interzice participarea ulterioară, pentru a nu scoate la licitație unul sau mai multe loturi sau pentru a face modificări (în componență) echipamentelor, pentru a nu recunoaște o ofertă sau o ofertă olandeză de licitație și pentru a declara aceste oferte nule, pentru a suspenda licitația, prelungirea acesteia sau anularea acesteia și/sau pentru a lua orice alte măsuri pe care le consideră necesare.

5.2 Toate părțile sunt obligate să urmeze instrucțiunile și indicațiile date de Bidex.ro sau în numele acesteia în contextul unei licitații.

5.3 Licitația va avea loc în ordinea menționată în catalogul licitației. Bidex.ro are totuși dreptul de a se abate de la acest ordin.

5.4 Bidex.ro are dreptul de a realiza înregistrări video cu sunet și viziune înainte, în timpul și după finalizarea licitației și de a utiliza aceste înregistrări video dacă consideră de cuviință și de a le difuza public.

5.5 Licitația va fi executată prin vânzarea către cel mai mare ofertant, cu excepția cazului în care Bidex.ro prevede că licitația sau o parte a licitației va fi executată sub forma unei licitații sub rezervă sau sub forma unei licitații olandeze. Bidex.ro are dreptul de a schimba metoda licitației în orice moment în timpul licitației.

5.6 Licitația poate fi executată în cazurile în care este vorba de o vânzare forțată și în care nu este implicată o vânzare forțată. În cazul unei vânzări forțate, vânzarea va avea loc în prezența unui notar sau a unui avocat de drept civil.

Articolul 6: Starea echipamentelor

6.1 Cumpărătorul cumpără orice echipament așa cum este și în starea în care există în momentul livrării, cu toate costurile și beneficiile asociate. Țevile, cablurile și alte conexiuni incluse în articolele achiziționate fac parte din achiziție numai până la primul stecher, prima supapă, cu excepția cazului în care se specifică altfel sau se specifică în mod expres de Bidex.ro. Conductele subterane sau conductele încorporate, cablurile sau alte conexiuni nu fac niciodată parte din vânzare, cu excepția cazului în care Bidex.ro prevede în mod explicit altfel.

Articolul 7: Constituirea contractului de vânzare în cazul unei licitații

7.1 În cazul unei licitații, Bidex.ro are dreptul, fără a preciza vreun motiv, să nu accepte Oferte (în numele unui Vânzător). Nici Bidex.ro, nici angajații săi, nici Vânzătorul, nu vor fi în nici un fel răspunzători pentru daunele cauzate de sau în legătură cu o Ofertă, cu excepția cazului în care prejudiciul este imputabil unui act deliberat sau neglijență gravă din partea Bidex.ro și/sau a Vânzătorului sau a directorilor și/sau subordonaților acestora.

7.2 Un Vânzător nu este autorizat să participe la Licitație sau să plaseze oferte pe echipamentul/echipamentele scos/scoase la licitație de către un acesta.

7.3 Bidex.ro are dreptul de a plasa oferte în numele unor terțe părți.

7.4 Fiecare ofertă ascendentă este considerată irevocabilă și necondiționată. Fiecare Cumpărător  care plasează o Ofertă sau face o Ofertă va fi considerat a fi ofertant și va fi personal răspunzător pentru obligațiile care decurg din Oferta sa. Acest lucru se aplică chiar și în cazul în care Cumpărătorul care depune oferta pretinde că acționează în numele unei terțe părți.

7.5 În cazul în care mai multe persoane declară în comun că au plasat o ofertă, acestea vor fi responsabile în solidar pentru obligațiile care decurg din această plasare.

7.6 Cumpărătorii nu pot obține niciun fel de drepturi din decizia Bidex.ro în această privință.

7.7 Cumpărătorul care depune cea mai mare ofertă va fi considerat cumpărător după alocare. În caz de litigiu, Bidex.ro va decide, printr-o hotărâre obligatorie, cine se consideră că a prezentat cea mai mare ofertă, fără ca un Cumpărător să poată obține vreun drept de la aceasta.

7.8 Cel de-al doilea cel mai mare ofertant va fi obligat să-și mențină Oferta până la data la care Bunurile pot fi colectate și/sau livrate -  în cazul în care oferta cea mai mare este declarată nulă sau oferta nu este menținută, de exemplu, deoarece ofertantul cel mai mare nu și-a îndeplinit obligațiile sau le-a îndeplinit în întregime.

7.9 Transferul de proprietate se face în momentul alocării.

7.10  Cumpărătorul este conștient de faptul că articolele oferite de Bidex.ro se află sub incidența unor instrucțiuni de la și în numele unui vânzător. Bidex.ro acționează numai ca intermediar în numele și în contul unui vânzător și, prin urmare, nu se încheie niciun acord de achiziție între Bidex.ro și un Cumpărător. Numai în cazul în care nu este indicat pe site-ul de licitație la o licitație că vânzarea și/sau licitația va avea loc în numele unei terțe părți, este Bidex.ro, în principiu, considerată ca vânzător în raport cu Cumpărătorul, cu excepția cazului în care Bidex.ro prevede altfel.

Articolul 8: Constituirea unui contract de vânzare, altul decât prin licitație

8.1 Ofertele făcute pe siteul Bidex.ro au rolul unui contract care se supune prezentului document.

8.2 Prețurile menționate în ofertele Bidex.ro nu includ TVA, vămuire, taxe de import și export și alte taxe, taxe și costuri, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

8.3 În cazul în care nu are loc o licitație, contractul de vânzare va fi format în momentul în care Oferta este acceptată de Bidex.ro în numele Furnizorului.

8.4 Dispozițiile articolului 7.10 din prezentele condiții se aplică mutatis mutandis.

Articolul 9: Obligația cumpărătorului de a inspecta bunurile

9.1 Cumpărătorului i se va da posibilitatea sau nu de a inspecta Bunurile achiziționate în timpul licitației înainte de plasarea unei oferte.

9.2 Descrierile Bunurilor și toate informațiile furnizate de sau în numele Bidex.ro sunt furnizate doar ca o indicație, fără ca Bidex.ro sau Vânzătorul să garanteze pentru acuratețea acestora. Capacitățile mărfurilor livrate pot fi diferite de eșantion, model sau exemplu.  Cumpărătorii nu pot obține pretenții sau drepturi din aceste descrieri, eșantioane, modele, exemple sau alte informații. Bidex.ro are dreptul de a corecta inexactitățile scrise făcute de către sau în numele său și erorile făcute (indiferent dacă sunt sau nu în timpul unei licitații) fără a da  Cumpărătorului posibilitatea de a obține orice drepturi din acest lucru. Bidex.ro nu poate fi trasă la răspundere pentru nici un fel de inexactități sau omisiuni în descrierea echipamentelor.

9.3 Cumpărătorul este obligat să inspecteze în mod corespunzător Bunurile achiziționate la acceptare, conform articolului 11 din prezentele Condiții. În timpul acestei inspecții, Cumpărătorul (prospectiv) stabilește dacă bunurile livrate îndeplinesc condițiile, și anume: dacă au fost livrate echipamentele corecte și dacă cantitatea livrată (de exemplu, numărul) este în conformitate cu ceea ce s-a convenit. Parțial, având în vedere faptul că bunurile achiziționate sunt utilizate și nu sunt noi, acestea sunt vândute în starea în care se găsesc la acceptare.

Articolul 10: Plată, garanție, condiții

10.1 Cumpărătorul va plăti suma finală  în contul bancar indicat de Bidex.ro în perioada de acceptare stabilită de Bidex.ro, după cum se specifică în continuare la articolul 11 din Condiții. În cazul în care Cumpărătorul nu își achită oricare dintre obligațiile sale, Bidex.ro va fi autorizat fără nici un anunț sau notificare suplimentară să vândă loturile în mod public sau privat, care urmează să fie decis în întregime la propria sa discreție. La cererea Bidex.ro Cumpărătorul va plăti imediat orice sold negativ care rezultă din revânzare, precum și un comision de 15 % din valoarea echipamentelor câștigate și neachitate. De la data finală stabilită pentru plata echipamentelor,dacă Cumpărătorul nu achită, acesta va fi răspunzător și obligat la plata dobânzii legale de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea totală a echipamentelor câștigate și neachitate fără a se limita la atingerea valorii echipamentelor câștigate și neachitate .

10.2 Pentru efectuarea plății nu se poate solicita nici un fel de reducere, Cumpărătorul fiind singurul responsabil de însușirea ofertei și respectiv a prețului.

10.3 Bidex.ro are dreptul să solicite furnizarea de garanții Cumpărătorului în vederea respectării obligațiilor față de Bidex.ro sau față de Furnizor. În cazul în care Cumpărătorul nu îndeplinește această obligație în cazul unei licitații, Bidex.ro are dreptul de a nu permite intrarea în licitație.

10.4 Toate datele scadente pe care Cumpărătorul este obligat să le respecte trebuie considerate termene ferme, iar Cumpărătorul va fi, prin urmare, obligat la plata taxelor, penalizărilor, comisioanelor fără nici o notificare suplimentară de neîndeplinire a obligațiilor în cazul în care acestea sunt depășite.

10.5 Plățile efectuate de către Cumpărătorul se vor extinde mai întâi la decontarea tuturor dobânzilor și comisioanelor și apoi la facturile datorate chiar dacă Cumpărătorul stipulează că plata se referă la o factură ulterioară.

10.6 În cazul în care Bidex.ro ia măsuri de colectare a datoriilor împotriva Cumpărătorului, costurile implicate în colectarea datoriei vor fi percepute Cumpărătorului.

Articolul 11: Acceptarea

11.1 Cumpărătorul este obligat să accepte Bunurile achiziționate la momentul și locul indicate de Bidex.ro cu prezentarea identității. Livrarea Bunurilor achiziționate va avea loc prin acceptare. Acceptarea constă în punerea bunurilor achiziționate la dispoziția Cumpărătorului . Riscul cu privire la Bunurile achiziționate se va transfera cumpărătorului (prospectiv) la punctul de livrare. Acceptarea/livrarea va avea loc cu condiția suspensivă ca suma totală de cumpărare și orice alte sume datorate de Cumpărător să fi fost plătite. În cazul în care Cumpărătorul refuză să accepte bunurile sau nu furnizează informațiile sau instrucțiunile necesare pentru acceptare, Bunurile achiziționate vor fi stocate de Bidex.ro la pe cheltuiala și riscul Cumpărătorului. În acest caz, Cumpărătorul va fi obligat să plătească Bidex.ro toate costurile suplimentare, inclusiv toate costurile de depozitare, costurile de transport și costurile de dezmembrare, caz în care Bidex.ro nu va remite Bunurile până când costurile menționate anterior nu au fost plătite integral.

11.2 La acceptarea Bunurilor achiziționate, Cumpărătorul va acționa cu grija cuvenită și va respecta necondiționat și pe deplin instrucțiunile date de către sau în numele Bidex.ro. În cazul în care este necesar să se demonteze bunurile în contextul acceptării lor, Cumpărătorul va fi responsabil pentru  face acest lucru de către un expert și pe cheltuiala proprie și pe risc propriu. Cumpărătorul nu este autorizat să demonteze bunuri care sunt atașate la bunuri care nu sunt achiziționate de către Cumpărător fără permisiunea scrisă expresă a Bidex.ro. Cumpărătorul este răspunzător pentru daunele cauzate în timpul sau în contextul acceptării Bunurilor achiziționate și va despăgubi Bidex.ro și Vânzătorul în această privință. La prima cerere a Bidex.ro, Cumpărătorul va fi obligat să furnizeze Bidex.ro o garanție în cazul în care bunurile achiziționate sunt deteriorate în contextul acceptării. Nu se va plăti nicio dobândă pentru depozitele plătite de Cumpărător.

11.3 Contrar dispozițiilor articolului 11.1, proprietatea achiziționată va fi transferată prin livrarea lor de către Bidex.ro sau o societate de transport angajată în acest scop la adresa Cumpărătorului, în cazul în care acest lucru a fost convenit în scris în prealabil. Bunurile achiziționate vor fi, în acest caz, transportate pe cheltuiala Cumpărătorului, care va plăti costurile aferente către Bidex.ro în termen de 2 zile, cu excepția cazului în care se indică altfel după primirea unei facturi.

11.4 În absența unui acord scris contrar, toată responsabilitatea îi aparține Cumpărătorului

11.5 Livrarea nu se va îndeplini până când Cumpărătorul nu a furnizat toate informațiile pe care Bidex.ro le-a indicat că sunt necesare.

11.6 Bidex.ro este autorizată să livreze bunurile achiziționate în loturi. În cazul în care mărfurile sunt livrate în loturi, Bidex.ro este autorizată să trimită facturi separate pentru fiecare lot.

Articolul 12: Transferul dreptului de proprietate

12.1 Transferul dreptului de proprietate se face la momentul îndeplinirii de către Cumpărător a tuturor indicațiilor date de Bidex.ro

12.2 În cazul în care Cumpărătorul nu își îndeplinește obligațiile sau în cazul în care există temeri întemeiate că nu va face acest lucru, Bidex.ro își rezervă dreptul de a reintra în posesie sau de a aranja reintrarea în posesie a bunurilor supuse păstrării titlului. Cumpărătorul  este obligat să coopereze în întregime pentru reintrarea Bidex.ro în posesie. În caz contrar, este obligat să achite o penalitate de 10% pe zi din valoarea bunului până la momentul reintrării în posesie.

12.3 În cazul unor terțe părți care doresc să invoce sau să invoce orice drepturi asupra bunurilor sub păstrarea titlului, Cumpărătorul este obligat să notifice Bidex.ro de acest lucru fără întârziere.

Articolul 13: Dizolvarea

13.1 În cazul în care (printre altele) bunurile achiziționate nu sunt acceptate de Cumpărător în termenul stabilit în acest scop și/sau Cumpărătorul acționează contrar dispozițiilor articolelor 11.1, 11.2 și/sau 1.3 din prezentele Condiții, Cumpărătorul va fi obligat la plata comisioanelor, dobânzilor, penalităților, iar Vânzătorul va avea dreptul de a dizolva contractul cu Cumpărătorul prin intermediul unei declarații scrise în acest sens, fără a fi răspunzător pentru plata oricărei compensații (pentru daune) cumpărătorului și/sau de a vinde bunurile achiziționate fără întârziere unuia sau mai multor terți, fără a aduce atingere dreptului Bidex.ro și/sau vânzătorului de a cere despăgubiri pentru daunele create. Cele de mai sus se aplică și în cazul în care, după încheierea contractului de vânzare, Bidex.ro sau Vânzătorul devin conștienți de circumstanțe care dau Furnizorului și / sau Bidex.ro motiv bun să se teamă că Cumparatorul nu va reuși să-și îndeplinească obligațiile, în cazul în care (Prospectiv) Cumpărător fiind declarat în stare de faliment sau a acordat suspendarea plății, caz în care Bidex.ro va solicita Cumpărătorului garanții suplimentare. În acest caz, Cumpărătorul va fi obligat să despăgubească atât Furnizorul, cât și Bidex.ro pentru pierderile cauzate de neîndeplinirea obligațiilor.

13.2 În cazul în care, înainte de livrare și/sau acceptare, apar circumstanțe care împiedică livrarea și/sau acceptarea Bunurilor ca urmare a unui caz de forță majoră Bidex.ro, acționând în numele Furnizorului, va avea dreptul de a dizolva Contractul de Vânzare, fără a fi obligați să plătească despăgubiri pentru daune, prin trimiterea unei declarații scrise în acest sens cumpărătorului. În acest caz, Bidex.ro nu va putea fi obligat să ramburseze nici o sumă primită.

Articolul 14: Răspunderea

14.1 Orice răspundere din partea Bidex.ro este exclusă. În cazul în care se pronunță o hotărâre judecătorească contrară, răspunderea Bidex.ro este acoperită de asigurarea de răspundere civilă, suma fiind limitată la suma plătită de societatea de asigurare. În cazul în care societatea de asigurare nu plătește într-un anumit caz sau în cazul în care pierderea nu este acoperită de asigurare, răspunderea Bidex.ro va fi limitată la maxim valoarea costurilor de licitație primite de Bidex.ro în contextul comenzii pe care a efectuat-o.

14.2 Bidex.ro nu poate fi tras la răspundere pentru pierderi indirecte. Pierderile indirecte sunt definite în toate cazurile ca pierderi letale, pierderi de profit, pierderi de vânzări, fondul comercial diminuat, economii ratate, pierderi cauzate de stagnarea companiei, pierderi rezultate din revendicările cumpărătorilor, corupție, distrugere sau pierdere de date.

14.3 Toate pretențiile Cumpărătorului asupra Bidex.ro și/sau a Vânzătorului vor fi, în toate cauzele, nule și neavenite la două (2) luni după ce Bunurile au fost livrate Cumpărătorului în conformitate cu contractul sau plasate la dispoziția Cumpărătorului, cu excepția cazului în care Cumpărătorul a inițiat o procedură judiciară la instanța competentă în această perioadă. Bidex.ro și/sau Vânzătorul nu despăgubesc Cumpărătorul pentru defecte vizibile sau ascunse sau garanție completă, cantități, funcție, utilizare, comercializare, scopul pentru care Cumpărătorul a achiziționat bunurile, existența drepturilor sau creanțelor unor terțe părți și/sau posibilitatea ca bunurile să fie transferate către terți.

14.4 Bidex.ro și Vânzătorul nu pot fi trași la răspundere pentru pierderi și pierderi în consecință - vătămare corporală sau daune aduse altor bunuri decât bunurile achiziționate

14.5 Fără a aduce atingere dispozițiilor prezentului articol 14, răspunderea Bidex.ro și a Vânzătorului este supusă următoarelor:

(i) Bidex.ro nu poate fi tras la răspundere pentru vătămarea corporală sau deteriorarea bunurilor cauzate înainte de încheierea Contractului de vânzare;

(ii) Bidex.ro nu poate fi tras la răspundere pentru daunele cauzate, de sau în legătură cu proprietatea achiziționată, inclusiv pierderea proprietății achiziționate;

(iii) Bidex.ro nu poate fi tras la răspundere pentru defecte vizibile și ascunse ale proprietății achiziționate. Cumpărătorul este obligat să efectueze o investigație în acest sens în contextul inspecției prevăzute la articolele 9.1 și 9.3 din aceste condiții generale de licitație și vânzare, iar Cumpărătorul este, de asemenea, obligat să raporteze orice imperfecțiuni, defecte, neconformități etc., în scris către Bidex.ro, de îndată ce acestea sunt stabilite.

(iv) Bidex.ro nu poate fi tras la răspundere pentru bunurile achiziționate care nu sunt în conformitate cu directivele europene, dispozițiile legale sau alte legi și reglementări, inclusiv legile și reglementările în domeniul promovării siguranței la locul de muncă.

(v) Bidex.ro nu poate fi tras la răspundere pentru daunele cauzate și/sau care rezultă din substanțe dăunătoare pentru mediu.

(vi) Bidex.ro nu poate fi tras la răspundere pentru pierderile cauzate în cadrul unei licitații online ca urmare a unor defecțiuni ale computerului, inclusiv defecte și/sau defecțiuni la hardware și/sau software. Bidex.ro și Furnizorul nu pot fi, prin urmare, trași la răspundere pentru pierderi în cazul în care  Cumpărătorul este în imposibilitatea de a plasa o ofertă din cauza unei defecțiuni a computerului.

(vii) Bidex.ro și Vânzătorul nu pot fi trași la răspundere pentru pierderile cauzate în contextul unei licitații online ca urmare a virușilor sau a altor programe sau fișiere ilegale răspândite prin intermediul site-ului web al licitației.

(viii) Bidex.ro nu poate fi tras la răspundere pentru pierderile cauzate de informații incorecte, depășite și/sau incomplete, raportate sau nu pe site-ul Bidex.ro și/sau pe site-uri web care pot fi vizitate făcând clic pe linkurile către alte site-uri web menționate pe site-ul Bidex.ro; și

(ix) Bidex.ro nu poate garanta că Vânzătorul are efectiv dreptul de a dispune de bunuri sau că acestea nu sunt grevate de drepturi restrictive, alte restricții sau drepturi de proprietate intelectuală ale terților. Bidex.ro nu poate fi trasă la răspundere pentru pierderile suferite și care urmează să fie suferite de către Cumpărător, inclusiv pierderile în consecință, în cazul în care Furnizorul nu deține dreptul de dispoziție, drepturi restrictive, lipsa dreptului de a dispune de bun, alte restricții și/ sau drepturi de proprietate intelectuală ale terților în legătură cu bunurile.

Articolul 15: Dispoziții finale

15.1 În cazul în care orice dispoziție a acestor Condiții este invalidă sau anulată, celelalte dispoziții ale acestor condiții generale vor rămâne pe deplin în vigoare. Dispoziția invalidă și/sau anulată va fi, în acest caz, transformată  într-o dispoziție valabilă și se va presupune că dispoziția respectivă ar fi fost inclusă dacă dispoziția nulă ar fi fost inclusă din cauza efectelor sale, cu excepția cazului în care acest lucru ar fi nerezonabil în privința unei părți interesate care nu a cooperat cu aceasta în calitate de parte.

15.2 În cazul în care orice prevedere a contractului între Bidex.ro și Cumpărător este invalidă, ilegală sau inaplicabilă, acest lucru nu va afecta sau reduce valabilitatea, legalitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi în nici un fel.

15.3 În plus, față de Bidex.ro (și terțe părți angajate de Bidex.ro) acești Termeni și Condiții, de asemenea, dau dreptul vânzătorului să invoce acești Termeni și Condiții împotriva Cumpărătorului și prevederile din acești Termeni și Condiții, prin urmare, se aplică Cumpărătorului ca o clauză terță irevocabilă și necondiționată care poate fi invocată și de terții angajați de Bidex.ro împotriva Cumpărătorului. Condițiile conferă Furnizorului dreptul de a invoca aceste Condiții împotriva Cumpărătorului. Furnizorul a acceptat clauzele terțe incluse în aceste Condiții. Prin înregistrarea în sensul articolului 2.2 din prezentele Condiții, Cumpărătorul declară că acceptă clauzele terților prevăzute în aceste Condiții.

16 Legea aplicabilă

16.1 Aceste Condiții generale de licitație și vânzare se supun legislației din România.

16.2 În condițiile în care există licitanți din afara României, aceștia nu pot invoca greșeli de traducere. textul care se supune legislației din România fiind cel în limba română.

16.3 În caz de litigiu, instanța competentă este cea din Brașov, jud Brașov, România

16.4 Prin înregistrare pe siteul Bidex.ro, odată cu bifarea luării la cunoștință a Termenilor și condițiilor, Cumpărătorul declară că

- acceptă toate clauzele prevăzute în Termeni și condiții

- acceptă toate clauzele prevăzute în aceste Condiții generale de licitație și vânzare, precum și că

- au citit, au luat la cunoștință și sunt de acord în mod expres cu  Prelucrarea datelor cu caracter personal

Aveți întrebări despre Termenii și condițiile generale pentru Bidex.ro? Vă rugăm să ne contactați prin intermediul info@bidex.ro

Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată.